Diện tích liên kết sản xuất của An Giang tăng, ĐBSCL giảm

05/10/2021 - 05:36

 - Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, vụ thu đông 2021, toàn vùng ĐBSCL xuống giống 714.560ha lúa. Tuy nhiên, diện tích thực hiện liên kết “Cánh đồng lớn” chỉ đạt 93.479ha, bằng 66,7% so các vụ trước (trước đây ổn định ở mức 140.000-150.000ha).

A A

Diện tích liên kết sản xuất của An Giang tăng

Trong khi diện tích liên kết sản xuất lúa vùng ĐBSCL giảm thì riêng An Giang, diện tích liên kết tăng qua từng năm. Vụ thu đông 2021, An Giang xuống giống khoảng 161.000ha lúa. Đến nay, 24 doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh, với diện tích 51.000ha, chiếm 31,7% diện tích. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời có nhu cầu liên kết và thu mua với diện tích 46.806ha, gồm các mô hình như: mô hình LT123 là 3.778ha, mô hình bao tiêu truyền thống 3.028ha và mô hình tiêu thụ (liên kết đối tác) 40.000ha.

NGÔ CHUẨN