Hội Khuyến học tỉnh An Giang đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021

13/01/2021 - 05:24

 - Với phương châm “Gắn kết công tác khuyến học với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”… Để thực An Giang hiện phương châm này, năm 2021 Hội Khuyến học tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để đưa hoạt động hội từng bước đi vào chiều sâu.

A A

Trong năm 2021, ngoài việc thực hiện các công việc thường xuyên của công tác khuyến học, chuẩn bị Đại hội Hội Khuyến học tỉnh An Giang và Hội Khuyến học Việt Nam, hệ thống hội khuyến học toàn tỉnh tiếp tục nghiên cứu quán triệt, triển khai và truyền thông giáo dục để Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và Chỉ thị số 31-CT/TU được lan tỏa và tổ chức thực hiện trong cộng đồng xã hội.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Đặng Hoài Dũng, để làm được việc đó, Hội Khuyến học các cấp tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục phát triển hội viên, phát triển các loại hình tổ chức hội đều khắp các địa bàn, phát huy hiệu quả tất cả loại hình cơ sở; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên và nhân dân về hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, về xây dựng xã hội học tập, về tư tưởng và tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác kiểm tra công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, gia đình học tập gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gắn kết hoạt động khuyến học với trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng; đa dạng hóa cách thức xây dựng quỹ Khuyến học, đủ để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, có ý chí học tập được tiếp tục học.

Nhờ công tác khuyến học được đẩy mạnh, ngày càng có nhiều sinh viên được nhận học bổng khuyến tài để tiếp tục học tập

Trong công tác hội, Hội Khuyến học tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội Cựu Chiến binh và Hội Người cao tuổi tỉnh trong công tác khuyến học, khuyến tài; thường xuyên kiểm tra hoạt động khuyến học, khuyến tài để uốn nắn kịp thời những sai sót, đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực để đề nghị khen thưởng trong quá trình thực hiện, quyết tâm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh An Giang nhiệm kỳ III (2016-2020).

“Để triển khai tốt những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Khuyến học tỉnh đề ra trong năm 2021, ngay từ cuối năm 2020, chúng tôi đã tiến hành tổng kết hoạt động của Hội Khuyến học để trên cơ sở đó, đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2021. Năm nay, Hội Khuyến học TX. Tân Châu sẽ bám sát các chương trình trọng tâm của Hội Khuyến học tỉnh nhằm tiếp tục đưa công tác khuyến học, khuyến tài từng bước đi vào chiều sâu” - Chủ tịch Hội Khuyến học TX. Tân Châu Châu Dứng chia sẻ.

Hội Khuyến học tỉnh An Giang đề ra kế hoạch phấn đấu đến cuối năm 2021, tổng số hội viên đạt khoảng 20% dân số (không còn huyện, thị xã, thành phố nào có số lượng hội viên so với số dân dưới 15%). Chú ý việc lập sổ hội viên ở các chi hội, vận động thu hội phí đầy đủ, tiến tới việc cấp phát thẻ hội viên. Nguồn thu hội phí sẽ để lại 100% cho các chi hội khuyến học, ban khuyến học hoạt động.

Chú trọng thành lập các chi hội khuyến học, ban khuyến học gắn với cơ sở thờ tự, trong các tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh nhân dân ở các cụm dân cư, các cơ quan, xí nghiệp… Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng loại chi hội khuyến học, ban khuyến học tạo nguồn thu từ các hoạt động của chi hội khuyến học, ban khuyến học hoặc từ hội phí để có nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo, khen thưởng, khuyến khích học sinh giỏi.

Tiếp tục xây dựng Hội khuyến học Trường Cao đẳng Nghề An Giang và Trường Cao đẳng Y tế An Giang. Các trường trung cấp nghề chỉ thành lập các chi hội khuyến học gắn với Hội Khuyến học cấp huyện. Tích cực phát huy hiệu quả của Hội Khuyến học Trường Đại học An Giang cùng nhiều chương trình khác.

Với những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra, hy vọng trong năm 2021, hoạt động của Hội Khuyến học sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bài, ảnh: MINH HIỂN