Thưởng, phạt con như thế nào mới là khoa học?

Thưởng, phạt con như thế nào mới là khoa học?