Ông Nguyễn Văn Nhiên đắc cử Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

14/01/2022 - 19:52

 - Chiều 14-1, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Thường vụ và 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

A A

Biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Thường vụ và 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương hội nhiệm kỳ 2018 – 2023

Căn cứ tình hình Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn và thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay; trên cơ sở văn bản giới thiệu nhân sự của các Tỉnh, Thành ủy và kết quả quy trình giới thiệu nhân sự tại các hội nghị của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương hội đã họp, thống nhất giới thiệu bầu bổ sung 21 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hội khóa VII.

Trên cơ sở thống nhất của hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023), với số phiếu 84/85.

Cùng được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần này còn có bà Nguyễn Thị Phương Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ; ông Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình; bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam.

THANH TIẾN