Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang

21/10/2021 - 17:20

 - Ngày 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định 2397/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang theo Đề án 580/ĐA-TTXTTMĐT nhằm sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị này.

A A

Tổ chức lại bộ máy Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang

 Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang hiện có Ban Giám đốc và 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ (trước đây là 4 phòng), gồm: Văn phòng, Phòng Xúc tiến Thương mại – Đầu tư, Phòng Xúc tiến Du lịch.

Đơn vị có chức năng tham mưu UBND tỉnh An Giang thực hiện các chính sách xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư, sản xuất- kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp các cơ quan có liên quan đề xuất UBND tỉnh An Giang các cơ chế, chính sách về công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng của tỉnh, tổ chức quảng bá, phổ biến chính sách khuyến khích về đầu tư và hình ảnh quê hương, con người An Giang nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức.

 Tham gia xây dựng chương trình, đề án xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch của tỉnh theo từng giai đoạn trình UBND tỉnh An Giang, đồng thời tổ chức thực hiện các chương trình, đề án đó sau khi được phê duyệt…

THANH TIẾN