UBND tỉnh An Giang chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

17/05/2024 - 22:28

 - Ngày 16/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 634/UBND-TH chỉ đạo triển khai một số nội dung, giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Để nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, UBND tỉnh An Giang yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cũng như kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06 và thực hiện nghiêm việc kiểm soát các quy định về TTHC.

UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh giúp UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách TTHC.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí của người dân, doanh nghiệp. Sở, ban, ngành tỉnh thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và đảm bảo 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, thứ hai hàng tuần, thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong 5 nhóm chỉ số: Công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng của bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, TTHC bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

HẠNH CHÂU