Xây dựng gia đình văn hóa ở An Phú

02/04/2019 - 07:33

 - Những năm qua, việc thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện An Phú được gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và nhiều phong trào thi đua yêu nước khác, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng trong từng gia đình, khu dân cư. Qua đó, góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

A A

Đa Phước là xã nông thôn mới thứ 2 của huyện An Phú, sau Khánh An. Những năm qua, Đa Phước tập trung duy trì, nâng chất các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, qua đó đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng phát triển. Xã thực hiện tốt cuộc vận động “Vì người nghèo”, góp phần giảm hộ nghèo trong xã xuống dưới mức bình quân của tỉnh (còn 169 hộ nghèo, với 600 nhân khẩu, chiếm 3,58%; cận nghèo 511 hộ, với 1.084 nhân khẩu, chiếm 10,81%). Xã có trên 30% hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế, trên 60% hộ gia đình (4.247 hộ, tỷ lệ 91,27%) được công nhận gia đình văn hóa 3 năm trở lên. Toàn xã hiện có 4 ấp đạt chuẩn văn hóa, trong đó 2 ấp Hà Bao 1, Hà Bao 2 đạt chuẩn trên 15 năm và ấp Phước Thọ, ấp Phước Quản đạt chuẩn ấp văn hóa trên 10 năm… Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh, trong các sinh hoạt tập thể, công cộng, không có tệ nạn xã hội phát sinh. Toàn xã có trên 75% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng phát triển        

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện An Phú Lý Thị Tuyết Trinh cho biết, An Phú tập trung thực hiện các văn bản của Trung ương và kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tăng cường thực hiện các chính sách về kế hoạch hóa gia đình, củng cố và xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”. Hiện, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa chiếm trên 93%, có 57/58 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, có trên 80% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức về hôn nhân và gia đình… Huyện duy trì mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình”, mỗi năm triển khai ít nhất 1 câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động các CLB gia đình phát triển bền vững trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 14/14 xã, thị trấn thành lập các mô hình (58/58 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, với 406 thành viên và 58/58 ấp xây dựng CLB gia đình phát triển bền vững, với 1.160 thành viên), tiếp tục duy trì 18 địa chỉ tin cậy ở các địa phương.

Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Đài Truyền thanh huyện thường xuyên tăng cường số lượng, chất lượng các tin, bài, chuyên mục phản ánh về công tác gia đình; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và chuẩn mực của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; chú trọng biểu dương những điển hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các luật: Hôn nhân và gia đình, Bình đẳng giới, Phòng, chống bạo lực gia đình… và các phong trào như: xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình, dòng họ hiếu học”, “Gia đình làm kinh tế giỏi”…Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng gia đình, cộng đồng, khu dân cư.

Qua đó, có trên 80% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình (36.620/45.776 hộ); 100% cán bộ làm công tác gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 100% xã, thị trấn và 100% ấp trên toàn huyện được tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống bạo lực gia đình (58/58 ấp); trên 70% nạn nhân bị bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ an toàn; trên 90% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi…

Bài, ảnh: HỮU HUYNH