Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

16/12/2019 - 07:51

 - Thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp, để sớm cấp đổi giấy đất cho người dân. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp đổi GCNQSDĐ đối với các xã chưa thực hiện và chỉ đạo xử lý trong quá trình giải quyết từng trường hợp cụ thể.

A A

Thực hiện chủ trương về hiện đại hóa cơ sở dữ liệu đất đai, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và ngân sách địa phương, tỉnh đã chỉ đạo triển khai đo đạc, lập hồ sơ địa chính được 122/156 xã, phường, thị trấn (91 xã đã hoàn thành bàn giao, 31 xã đang thực hiện) với tổng kinh phí đầu tư trên 139 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 76 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 63 tỷ đồng).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong quá trình thực hiện công trình đo đạc, cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp gặp một số khó khăn, vướng mắc như: GCNQSDĐ trước đây cấp sai vị trí; tình trạng lấn chiếm đất công; chuyển quyền, tặng cho, thừa kế nhưng chưa làm thủ tục theo quy định; số lượng lớn GCNQSDĐ đang thế chấp trong ngân hàng... đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở TN&MT ban hành Quyết định số 848/QĐ-STNMT ngày 31-8-2017 về quy chế thực hiện đo đạc, đăng ký cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp và lập hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, để xử lý dứt điểm những tồn đọng, Sở TN&MT đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo và xây dựng phương án cấp đổi bổ sung cho những huyện còn nhiều thửa đất chưa đủ điều kiện thực hiện cấp đổi GCNQSDĐ tại văn bản số 2005/STNMT-ĐĐBĐ ngày 31-7-2019 và văn bản số 2732/STNMT-ĐĐBĐ ngày 22-10-2019. Sau khi tổng hợp từ UBND cấp huyện, Sở TN&MT đề xuất giải pháp báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

Theo Sở TN&MT, để đẩy nhanh tiến độ đo đạc, cấp đổi GCNQSDĐ đối với các xã chưa thực hiện, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp, lập hồ sơ địa chính cho các xã (34 xã) còn lại trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23-1-2019. Theo đó, phân kỳ trong giai đoạn 2019-2020 sẽ triển khai 18 xã (gồm 7 xã của huyện An Phú, 3 xã của huyện Châu Phú, 5 xã của huyện Châu Thành và 3 xã của huyện Chợ Mới) với tổng kinh phí trên 73 tỷ đồng. Trong đó, 7 xã của huyện An Phú (thuộc đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới của Bộ TN&MT), tỉnh đã trình Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện, các xã còn lại triển khai bằng nguồn ngân sách tỉnh.

Theo đó, trong năm 2019, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh cho phép triển khai trước 6 xã (3 xã thuộc huyện Châu Phú và 3 xã thuộc huyện Chợ Mới) tại Tờ trình số 490/TTr-STNMT ngày 26-11-2019 và UBND tỉnh đã có văn bản số 6167/VPUBND-KTN ngày 2-12-2019 giao Sở Tài chính làm việc với Sở TN&MT và UBND các huyện: Chợ Mới, Châu Phú để thống nhất, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp cho 6 xã thuộc các huyện Chợ Mới và Châu Phú. Sau khi làm việc thống nhất với Sở Tài chính và địa phương về kinh phí thực hiện, Sở TN&MT sẽ xây dựng phương án thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc từng xã trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

HỮU HUYNH