Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

23/10/2019 - 06:33

 - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng...

A A

Phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật. Để thực hiện hiệu quả, tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng: tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp thông qua các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, thông qua đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng, các phương tiện truyền thông đại chúng về đảm bảo quyền của trẻ em khuyết tật, bảo vệ, chăm sóc trẻ em khuyết tật tại gia đình, cộng đồng. Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em khuyết tật tại cộng đồng, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng; phát hiện sớm, can thiệp sớm phục hồi chức năng; tư vấn, giáo dục và dạy nghề; chăm sóc nuôi dưỡng tại gia đình, cơ sở chăm sóc trẻ em và chăm sóc thay thế; vui chơi giải trí, hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ pháp lý đảm bảo quyền của trẻ em khuyết tật; các quy trình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em khuyết tật.

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế. 

Qua đó, nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, các cơ sở cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

Tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em khuyết tật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại gia đình và cộng đồng các kiến thức, kỹ năng và cách triển khai các hoạt động hỗ trợ đảm bảo quyền của trẻ em khuyết tật; các chính sách pháp luật liên quan đến hỗ trợ trẻ em khuyết tật; các quy định về tiêu chuân, tiêu chí về chăm sóc trẻ em khuyết tật; kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em khuyết tật tại gia đình và cộng đồng.

Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng. Trên cơ sở mạng lưới dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng, xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật. Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tâm lý bảo vệ trẻ em và hòa nhập cộng đồng.

Thí điểm triển khai các mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng như: mô hình dịch vụ phục hồi chức năng tại gia đình; mô hình dịch vụ chăm sóc bán trú cho trẻ em khuyết tật; mô hình tư vấn phát hiện sớm tình trạng trẻ em khuyết tật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em khuyết tật.

Bài, ảnh: T.V