Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

11/01/2022 - 11:03

 - Ngày 11-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng chủ trì.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, thảo luận về những hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về những mục tiêu, giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường lãnh, chỉ đạo, gướng dẫn UBKT cấp mình và cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, gíam sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Cùng với đó, UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy Đảng giao… Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khóa XI, XII, XIII). Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và lỷ luật Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

THU THẢO