Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4

20/06/2018 - 07:11

 - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 1148/CT-UBND về tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh: Chủ động đăng ký danh mục TTHC xử lý mức độ 3, 4 với UBND tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại đơn vị, địa phương hàng năm và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đúng quy định; các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC của đơn vị mình trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.angiang.gov.vn và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên phần mềm. Tích cực hỗ trợ Bưu điện trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở Thông tin- Truyền thông đảm bảo vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thông suốt 24/7; tích hợp, liên thông các phần mềm chuyên ngành của các sở, ngành, địa phương vào hệ thống. Là đầu mối tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình xử lý hồ sơ TTHC mức độ 3, 4…

HỮU HUYNH