Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

30/07/2020 - 05:41

 - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận và Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, những năm qua, nhận thức của cấp ủy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh về vị trí, vai trò công tác dân vận từng bước được nâng lên; các cấp, sở, ban, ngành, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đến công tác dân vận.

A A

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư

Theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Văn Thạnh, thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) và Quy chế số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, những năm qua, công tác dân vận được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng hình thức tập hợp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở. Kịp thời giải quyết nhiều vấn đề bức xúc ở cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội. Từ đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên, hội viên mới để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, tổ chức các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; tranh thủ các dự án trong nước và quốc tế giúp đỡ đoàn viên, hội viên vay vốn, chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo.

10 năm qua, quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động tiền và hiện vật quy tiền trên 1.375 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa 25.226 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh và sản xuất cho trên 3,4 triệu lượt hộ nghèo. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh giảm còn 14.170 hộ nghèo (chiếm 2,63%) và 29.414 hộ cận nghèo (chiếm 5,45%).

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt, nhờ thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phong cách, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với dân; quan tâm giải quyết kịp thời công việc của nhân dân.

Tập trung thực hiện có hiệu quả hơn việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay ở cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, gây mất trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, đã góp phần củng cố lòng tin của người dân đối với các cấp chính quyền và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với xây dựng Đảng; HĐND, UBND các cấp cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, gắn quyền, lợi ích thiết thực của nhân dân. Tiếp tục xác định công tác dân vận là một trong những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng trong hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, đoàn thể.

 Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, văn hóa công sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư. Qua đó, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, năng lực, trí tuệ, ý thức trách nhiệm của nhân dân, nhất là tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THU THẢO