Phần mềm lọc thí sinh ảo không điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn các trường đại học

Phần mềm lọc thí sinh ảo không điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn các trường đại học