Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

15/09/2018 - 15:46

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ Sáu cho ý kiến đối với Báo cáo của Quân ủy Trung ương về điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội; Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo nhiệm kỳ 2016-2021; Cho ý kiến bước đầu về Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; Cho ý kiến về một số vấn đề vướng mắc trong hoạt động tư pháp tại địa phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Theo đó các đại biểu đề nghị cho giữ nguyên quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, nguyên tắc làm việc, vì quá trình thực hiện không có vướng mắc. Các đại biểu đề nghị sửa đổi quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo cho phù hợp với việc chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo về Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời, bổ sung 1 điều quy định về  nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. Đồng thời đề nghị bỏ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên chuyên trách kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo. Vì nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo đã được giao cho đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương .

Cho ý kiến về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại một số địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng đề thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp, các cơ quan tư pháp cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tranh tụng cho kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Đồng thời, kịp thời bổ nhiệm các chức danh tư pháp bảo đảm đủ cán bộ cho cấp huyện. Đối với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp các đại biểu đề nghị cần kịp thời tổng hợp đầy đủ những vướng mắc trong công tác thi hành án ở địa phương, chỉ đạo khắc phục tình trạng tồn đọng thi hành án, bảo đảm đúng chỉ tiêu do Quốc hội giao; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính tại các địa phương.

Việc điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” nhằm bảo đảm tính chủ động, kịp thời trong đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, nâng cao kỷ luật, sức mạnh chiến đấu của quân đội... Việc đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính đã được triển khai thí điểm và đã đạt được kết quả tích cực bước đầu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo đã có ý kiến thể hiện rõ quan điểm cá nhân về từng nội dung nêu trong các tờ trình, đề án, báo cáo. Chủ tịch nước đề nghị Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chủ trì xây dựng đề án, báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản.

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016- 2021, Chủ tịch nước cho rằng, Quy chế hiện hành của Ban Chỉ đạo đã cụ thể hóa đầy đủ, đúng đắn các quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo. Quá trình triển khai thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, về cơ bản, không có vướng mắc. Chủ tịch nước cho rằng chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với việc chuyển Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương và việc bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Chúng ta phải quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, ta đổi mới và ta tinh gọn bộ máy và đã giao Văn phòng Ban Chủ đạo cải cách tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương. Chính vì thế phải sửa lại một vài điểm về chức năng nhiệm vụ của Trưởng ban, Phó Trưởng Ban thường trực và các phó trưởng ban và cũng phải điều chỉnh lại vụ cục, các ban của văn phòng thường trực trước đây và các đồng chí đã làm đề án rồi... Trong đó phải xác định Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương”- Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đề nghị, Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉnh lý, hoàn thiện Quy chế để ban hành. Đồng thời khẩn trương hoàn thành Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, trong đó có việc tổ chức lại Văn phòng Ban Chỉ đạo cho phù hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Bên cạnh đó cần chỉ đạo xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Thư ký bảo đảm đủ điều kiện thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Quân ủy Trung ương đã tích cực chỉ đạo việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội theo tinh thần cải cách tư pháp và quy định của Hiến pháp, pháp luật. Trên cơ sở đề xuất của Quân ủy Trung ương, ý kiến của Ban Thư ký Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo để hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại phiên họp.

Về Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính", Chủ tịch nước cho rằng Đề án đã được xây dựng công phu. Đồng thời, đã  tổng kết, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính tại các Tòa án nhân dân ở địa phương. Cùng với đó đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình hòa giải tại các Tòa án ở thành phố Hải Phòng. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp và tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc lập hồ sơ trình Quốc hội cho phép xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong thời gian tới.

Về Báo cáo một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại một số địa phương, Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua các cấp, các ngành ở các địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều đổi mới. Các cơ quan tư pháp đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án trọng điểm, các vụ án còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp ở các địa phương còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, trong đó việc giải quyết các vụ án hành chính, công tác thi tuyển, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm thẩm phán còn chậm dẫn tới tình trạng gây quá tải và áp lực và công việc cho các tòa án địa phương.

“Trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng ta phải chỉ đạo giải quyết ngay chứ không để chậm chễ, kéo dài được. Có một số kế hoạch lớn mà đã bàn nhưng chưa giải quyết ngay được nên cần cân nhắc khi đưa ra các giải pháp cần đưa ra loại giải pháp theo hai hướng khác nhau. Hướng chúng ta tiếp tục làm trong thời gian tới thì tính khả thi đến đâu và cũng phải tính khả năng là nếu như chúng ta đề ra mà trong một vài năm tới mà không làm được thì cũng phải tính giải pháp để làm sao có điều kiện nhân vật lực để triển khai. Nếu không cứ đề ra mà không thực hiện được mà cứ kiểm điểm thì cũng không nên”- Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối của Đảng.

Theo VIETNAM+