Giao hồ chứa nước Ô Thum cho Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang quản lý

21/11/2019 - 07:29

 - UBND tỉnh vừa thống nhất giao hồ chứa nước Ô Thum (xã Ô Lâm, Tri Tôn) cho Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang quản lý, vận hành.

A A

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang thực hiện các thủ tục thuê đất theo quy định. Đồng thời, do các hồ chứa nước trên địa bàn huyện Tịnh Biên và Tri Tôn là hồ chứa nước đa mục tiêu, nên việc khai thác phải đảm bảo mục tiêu chính là thủy lợi, việc vận hành phải đảm bảo an toàn hồ đập; việc khai thác cho các mục tiêu phụ (như: du lịch, cấp nước sinh hoạt…) không được mâu thuẫn với mục tiêu chính.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND huyện Tri Tôn, Tịnh Biên rà soát, lập danh mục về đơn vị quản lý các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả rà soát này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị quản lý các hồ chứa nước thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.

H.C