Phấn đấu xây dựng thêm 180 hợp tác xã gắn kết với Tập đoàn Lộc Trời

12/10/2021 - 05:55

Theo dự kiến thỏa thuận hợp tác mới giữa UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời, 2 bên sẽ phối hợp thực hiện phát triển mới 180 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trong giai đoạn 2022-2025 (trung bình 45 HTX/năm), gắn với khoảng 150.000ha đất sản xuất hàng năm tại vùng nguyên lúa gạo, cây ăn trái, rau màu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời tham gia góp vốn và cử nhân sự tham gia bộ máy HTX.

A A

Thành lập hợp tác xã gắn vùng nguyên liệu lớn tạo thuận lợi cho canh tác tiến bộ

An Giang cũng hỗ trợ thành lập tổ hợp tác (THT) tại tất cả các vùng nguyên liệu của Tập đoàn Lộc Trời (nơi chưa đủ điều kiện thành lập HTX). Phấn đấu đến cuối năm 2025, có 100% HTX, THT được liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với Tập đoàn Lộc Trời trên tinh thần hợp tác cùng có lợi.

Doanh nghiệp cam kết tiêu thụ toàn bộ nông sản cho thành viên HTX, THT tại những nơi có sự tham gia của Tập đoàn Lộc Trời. UBND tỉnh và Tập đoàn Lộc Trời cùng phối hợp thực hiện dự án xây dựng thương hiệu gạo An Giang.

Đến nay, toàn tỉnh có 24 HTX được thành lập trong vùng nguyên liệu của Tập đoàn Lộc Trời, gồm: 4 HTX thành lập năm 2015-2016, 19 HTX thành lập năm 2020, 1 HTX thành lập năm 2021.

NGÔ CHUẨN