An Giang tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước

21/11/2023 - 06:14

 - Xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là khâu đột phá, làm cơ sở, nền tảng để triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Thời gian qua, tình hình giải quyết và xử lý công việc của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực; vai trò và trách nhiệm người đứng đầu của các đơn vị và địa phương được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công việc trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị và địa phương chưa được khắc phục hiệu quả; công tác phối hợp giữa các đơn vị và địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời; một số nhiệm vụ được giao chậm được xử lý, kéo dài thời gian đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

Thực hiện Công điện 968/CĐ-TTg, ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong xử lý công việc. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của UBND tỉnh, quy chế làm việc của các đơn vị, địa phương và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện

Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thanh, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án... Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giai đoạn 2022 - 2025, phấn đấu đến hết năm 2023 phải công khai 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, trình phê duyệt phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các đơn vị, địa phương, trong đó phương án phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Quyết tâm, quyết liệt giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết TTHC đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp (DN); không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết TTHC cho người dân, DN; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện TTHC để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, DN trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh tại địa chỉ dichvucong.gov.vn, thamvanquydinhkinhdoanh.gov.vn; trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC ở các đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, DN để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, DN; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

MINH THƯ