Hướng dẫn ghi chú trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi cấp nền trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ

13/11/2019 - 07:37

 - Ngày 25-10-2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Việt Trí đã ký văn bản số 2779/HD-STNMT hướng dẫn ghi chú trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) khi cấp cho các đối tượng mua nền cơ bản trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn này thay thế Công văn số 07/STNMT-ĐĐ ngày 3-1-2014, Công văn số 1736/STNMT-ĐĐ ngày 30-10-2014 của Sở TN&MT và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

A A

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có hướng dẫn về việc ghi chú trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi cấp cho người dân mua nền trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Theo đó, Sở TN&MT hướng dẫn ghi chú trên GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận - GCN) về các nội dung: bị hạn chế một số quyền; thu lại 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng; chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ mua nền và nợ xây dựng nhà ở khi cấp GCN cho các đối tượng mua nền cơ bản trong cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Điều kiện để được cấp GCN là: hộ gia đình, cá nhân mua nền trả chậm trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ được xem xét cấp GCN khi đáp ứng các điều kiện: đúng đối tượng được xét duyệt mua nền trả chậm theo quy định; đã có bản đồ địa chính bổ sung được Sở TN&MT phê duyệt.

Việc ghi chú trên GCN khi cấp, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ mua nền nhà, nợ vay xây dựng nhà ở và sử dụng đất chưa đủ 10 năm (kể từ khi bàn giao đất) thì khi cấp GCN tại phần “Ghi chú” ghi nội dung “Nợ mua nền nhà và nợ vay xây dựng nhà ở. Không được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, bảo lãnh, góp vốn QSDĐ”. Sau khi hộ gia đình, cá nhân đã trả hết nợ mua nền nhà, nợ vay xây dựng nhà ở thì ghi nội dung tại “Mục IV. Những thay đổi sau khi cấp GCN” của GCN như sau: “Đã được xóa nợ mua nền nhà và nợ vay xây dựng nhà ở theo…” (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký văn bản xóa nợ). Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp đổi GCN thì tại phần “Ghi chú” ghi rõ: “Không được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, bảo lãnh, góp vốn QSDĐ”.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ mua nền nhà, nợ vay xây dựng nhà ở và sử dụng đất chưa đủ 10 năm (kể từ khi bàn giao đất) thì khi cấp GCN, tại phần “Ghi chú” (trang 2) ghi nội dung “Không được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, bảo lãnh, góp vốn QSDĐ”. Trường hợp người được thừa kế QSDĐ của người được cấp GCN thì khi cấp GCN cho người thừa kế cũng ghi rõ nội dung trên… Sau khi được cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ mua nền nhà, nợ vay xây dựng nhà ở và sử dụng đất đủ hoặc hơn 10 năm (kể từ khi bàn giao đất) thì được cấp đổi GCN và phải ghi chú rõ tại trang 2: “Khi thực hiện quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, góp vốn bằng QSDĐ hoặc bị xử lý QSDĐ trong các giao dịch đảm bảo, dân sự, phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ tại thời điểm thực hiện các giao dịch này”.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ mua nền nhà, nợ vay xây dựng nhà ở và sử dụng đất đủ hoặc hơn 10 năm (kể từ khi bàn giao đất): khi cấp GCN tại phần “Ghi chú” trên trang 2 ghi rõ: “Khi thực hiện quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, góp vốn bằng QSDĐ hoặc bị xử lý QSDĐ trong các giao dịch đảm bảo, dân sự phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ tại thời điểm thực hiện các giao dịch này”… Trường hợp người được thừa kế QSDĐ của người được cấp GCN thì khi cấp mới GCN cho người được thừa kế cũng ghi chú nội dung nêu trên.

Đối với việc xác nhận người sử dụng đất đủ 10 năm (kể từ thời điểm bàn giao đất) và đã trả hết nợ mua nền nhà, nợ vay xây dựng nhà ở: UBND cấp huyện (hoặc cơ quan được ủy quyền, phân công) có trách nhiệm xác nhận người sử dụng đất đủ thời hạn 10 năm kể từ thời điểm bàn giao đất và đã trả hết nợ mua nền nhà, nợ vay xây dựng nhà ở cho nhà nước khi cấp GCN.

HỮU HUYNH